Vă rugăm să reţineţi că informaţiile din Registru sunt informaţii publice, accesibile oricăror persoane, indiferent de calitatea acestora (parte în contractul de ipotecă sau terţ), prin simpla utilizare a unui calculator conectat la internet sau printr-o simplă solicitare adresată biroului nostru.

Pentru vizualizarea informaţiilor cuprinse în avizele de ipotecă şi înscrise în Registru, accesul este liber; fiind o bază de date publică, aveţi posibilitatea, individual, 24/24, să efectuaţi o căutare în Registru a informaţiilor despre un anumit Creditor, Debitor sau despre un anumit Bun, fără plata vreunui tarif ori obţinerea unei autorizări prealabile de acces. Această căutare se realizează direct, prin simpla accesare a site-ului Regstrului www.mj.rnpm.ro sau www.co.rnpm.ro, urmată de introducerea datelor de identificare ale Creditorului, Debitorului sau Bunului ipotecat.

Însă, pentru înscrierea în Registru a avizelor de ipotecă, accesul este restricţionat, numai operatorii autorizaţi sau agenţii împuterniciţi ai acestora, putând efectua înscrieri.

Descrierea bunului supus ipotecii

Descrierea bunului supus ipotecii va trebui să fie suficient de precisă pentru a permite, în mod rezonabil, indentificarea acestuia.

În cazul în care ipoteca poartă asupra unei universalităţi de bunuri, contractul va trebui să descrie natura şi conţinutul acestei universalităţi. Prevederile art. 2391 alin. 5 din Codul Civil nu permit clauza potrivit căreia ipoteca grevează „toate bunurile mobile” sau „toate bunurile mobile prezente şi viitoare”.

Neconcordanţe între aviz şi contractul de ipotecă

Dacă există neconcordanţe între informaţiile cuprinse în formularul de aviz şi cele cuprinse în contractul de ipotecă, în raporturile dintre terţi şi în cele dintre părţi şi terţi, prevalează informaţiile cuprinse în formularul de aviz.

Vă rugăm să reţineţi că înscrierea avizelor de ipotecă în Registru constituie o simplă activitate administrativă, iar personalul biroului nostru nu va verifica corespondenţa dintre formularul avizului de ipotecă şi faptele juridice. Întreaga răspundere pentru datele trecute în formular revin persoanei care solicită efectuarea înregistrării.

Dacă în realitate nu există un contract de ipotecă ori conţinutul avizelor de ipotecă nu are acoperire în clauzele contractului de ipotecă, înscrierea respectivă nu va produce nici un efect.

Notificarea înscrierii

Creditorul ipotecar este obligat să comunice constituitorului o copie de pe avizul de ipotecă în cel mult 24 de ore de la înscrierea acesteia.

Domiciliul părţilor

În realizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor unui contract de ipotecă faţă de terţi, se consideră că acestea au domiciliul indicat în avizul de ipotecă. Toate comunicările transmise potrivit contractului de ipotecă la adresa menţionată în formularul de aviz sunt valabile şi produc efecte.

Partea care îşi schimbă domiciliul trebuie să comunice schimbarea celeilalte părţi şi să o înscrie la Registru.

Obligaţia de radiere

În cel mult 10 zile de la data la care obligaţia garantată a fost plătită, creditorul ipotecar este obligat să ceară operatorului Registrului radierea ipotecii. Creditorul ipotecar care omite să solicite radierea ipotecii răspunde pentru prejudiciile directe sau indirecte aduse debitorului şi constituitorului ipotecii. În acest caz, valoarea daunelor-interese ce urmează a fi plătite nu poate fi mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 500 euro.

INFORMARE:

Ca urmare a Deciziei nr. 748/2021 a Curții Constituționale referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară, nu mai este obligatorie înregistrarea in RNPM  a înscrisurilor sub semnătură privată care sunt valabil încheiate și au caracter de titlu executoriu, ca formalitate de publicitate în vederea punerii acestora în executare.