Despre RNPM


Autorizat ca şi agent al operatorului Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR), „istoria” şi experienţa biroului nostru în domeniul Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM), încep în toamna anului 2002, când, cu multa pasiune şi determinare, am început să promovăm către actualii noştri Clienţi şi Parteneri, valorile unui serviciu atât de specific.

Registrul National de Publicitate Mobiliara reprezintă un sistem de evidenţă a priorităţii ipotecilor mobiliare şi de publicitate, unic la nivel naţional, structurat pe persoane şi bunuri, care asigură înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea operaţiunilor juridice prevăzute de lege.


Înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, precum şi a altor drepturi prevazute de lege, se efectuează numai în Registrul National de Publicitate Mobiliara, dacă prin lege nu se prevede altfel.

Avizul de ipotecă reprezintă înregistrarea efectuată în Registru de către operatori/agenţi autorizaţi, prin redarea fidelă a conţinutului formularelor tip completate de catre solicitantul înscrierii.


Functiile si rolul RNPM


Având în vedere caracterul foarte pragmatic şi uşurinţa cu care aceste ipoteci pot fi aduse, prin intermediul nostru, la cunoştinţa publicului larg, avantajele înregistrării acestora în Registru sunt după cum urmează:

A. Publicitatea garanţiei şi stabilirea priorităţii faţă de creditorii ulteriori


În susţinerea acestor avantaje, invocăm prevederile art. 2420 alin. 1 din Codul civil, potrivit cărora „Rangul ipotecilor perfecte se determină potrivit ordinii înscrierii sau perfectării ipotecilor, cu excepţiile prevăzute de lege”, precum si ale art. 2409 alin. 2 potrivit cărora „Publicitatea ipotecilor mobiliare se asigură prin înscrierea acestora în Registru, dacă prin lege nu se prevede altfel”.

Mai mult, prin art. 2415 din Codul civil, se instituie o prezumţie care nu poate fi combătută prin probă contrarie, precizându-se în mod expres că „creditorul care înscrie o ipotecă asupra unui bun este prezumat că are cunoştinţă despre existenţa tuturor ipotecilor care au fost înscrise mai înainte cu privire la acelaşi bun. Dovada contrară nu este admisibilă”. Astfel, se prezumă absolut că acel creditor care înscrie în Registru o ipotecă mobiliară, cunoaşte existenţa tuturor ipotecilor care au fost înscrise mai înainte cu privire la acelaşi bun.

B. Avertizarea Dvs., în calitate de potenţial creditor, asupra contractelor de ipotecă încheiate anterior


În sens larg, rolul determinant al Registrului este de protejare a creditorilor care şi-au constituit ipoteci mobiliare înscrise la Registru; înscrierea în Registru conferă creditorului ipotecar dreptul de a-şi putea recupera creanţa prin executarea bunului ipotecat in favoarea sa de către debitor, înaintea creditorilor ipotecari ale căror drepturi asupra bunului ipotecat au un rang de prioritate inferior.

Consultarea Registrului vă oferă Dumneavoastră, în calitate de creditor, informaţii foarte utile prin care aveţi posibilitatea de a evalua riscul unei tranzacţii ce urmează a fi încheiată cu un debitor.


OBIECTUL IPOTECII


Potrivit Art. 2389 din Codul Civil, se pot ipoteca, dar fără a se limita la, următoarele:
a) creanţe băneşti născute din contractul de vânzare, contractul de locaţiune sau orice alt act încheiat cu privire la un bun, cele rezultate dintr-un contract de asigurare, cele născute în considerarea asumării unei obligaţii sau a constituirii unei garanţii, a folosirii unei cărţi de credit ori de debit ori a câştigării unui premiu la o loterie sau alte jocuri de noroc organizate în condiţiile legii;
b) creanţe constatate prin titluri nominative, la ordin sau la purtător;
c) conturi bancare;
d) acţiuni şi părţi sociale, valori mobiliare şi alte instrumente financiare;
e) drepturi de proprietate intelectuală şi orice alte bunuri incorporale;
f) petrolul, gazul natural şi celelalte resurse minerale care urmează a fi extrase;
g) efectivele de animale; h) recoltele care urmează a fi culese;
i) pădurile care urmează a fi tăiate;
j) bunurile corporale care fac obiectul unui contract de locaţiune, care sunt deţinute în vederea vânzării, închirierii ori furnizării în temeiul unui contract de prestări de servicii, care sunt furnizate în temeiul unui contract de prestări de servicii, precum şi materia primă şi materialele destinate a fi consumate sau prelucrate în exploatarea unei întreprinderi, produsele în curs de fabricaţie şi produsele finite;
k) echipamentele, instalaţiile şi orice alte bunuri destinate să servească în mod durabil exploatării unei întreprinderi;
l) orice alte bunuri mobile, corporale sau incorporale.
Enumerarea este cu titlu exemplificativ, neavând un caracter limitativ, lit. l) statuând că se pot ipoteca orice alte bunuri mobile, corporale sau necorporale.

PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE

Prin simpla completare a unui formular de aviz de ipotecă (pe suport de hârtie ori în format electronic - căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil), orice Creditor ipotecar (persoană fizică sau juridică), în scopul obţinerii unui rang de prioritate, poate să solicite către biroul nostru înregistrarea pentru a face publică existenţa unei astfel ipoteci mobiliare asupra unui bun. Înregistrarea unei ipoteci mobiliare în Registru presupune o procedură simplă, rapidă şi eficientă, concretizată în următorii 3 (trei) Paşi:

Pasul 1

Creditorul sau reprezentantul său completează un formular tip cu datele corespunzătoare cuprinse în contractul de ipotecă mobiliară. Formularul tip va cuprinde, prin completarea câmpurilor specifice, în principal:
(i) datele de identificare ale solicitantului (persoană fizică);
(ii) datele de indentificare ale Creditorului ipotecar – persoană fizică sau juridică (în cazul în care există o pluralitate de creditori ipotecari, vor fi menţionate datele de indentificare ale fiecărui Creditor);
(iii) datele de indentificare ale Debitorului – persoană fizică sau juridică, cu indicarea pe formular a calităţii deţinute: (a) Debitor al obligaţiei garantate, respectiv (b) Constituitor debitor (în cazul în care Debitorul este chiar titularul dreptului de a dispune de bun prin ipotecarea acestuia);
(iv) datele de indentificare ale Constituitorului, respectiv a persoanei fizice sau juridice care constituite în favoarea Creditorului o ipotecă asupra bunului, în vederea garantării obligaţiilor asumate de către Debitorul obligaţiei garantate (în cazul în care bunul ipotecat aparţine altei persoane decât Debitorul);
(v) Descrierea bunurilor ipotecate prin introducerea acestora în campurile specifice din formular, în funcţie de tipul acestora;
(vi) Data şi semnatura (a. Semnatură olografă – în cazul avizelor completate pe suport hârtie sau b. Semnatură electronică în cazul fişierelor în format electronic).

Pasul 2

Formularul de înscriere tip, completat cu informaţiile precizate mai sus, ne va fi comunicat prin urmatoarele 2 modalităţi:
(i) va fi prezentat/comunicat în versiune printată pe suport hârtie, în original, în dublu exemplar, la sediul biroului nostru de către persoana interesată, potrivit legii, ori de către reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică sau prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, sau,
(ii) va fi transmis, pe un mediu optic de stocare sau via e-mail, sub forma unui înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil. Cerintele legate de dovada calităţii persoanei interesate sau a reprezentatului acesteia vor fi, deasemeni, respectate;
Formularul de aviz de înscriere pe suport hârtie va fi completat în dublu exemplar şi va fi semnat de către solicitant. Solicitantul va certifica prin semnătură orice modificare a datelor din formularul de aviz de înscriere.
In funcţie de tipul avizului de ipotecă (iniţial, modificator, extindere, reducere, cesiune a creanţei sau a ipotecii, stingere, etc.) sau de calitatea părţii în numele căreia se solicită înregistrarea, avem, de la caz la caz, după cum urmează:
(i) Creditorul ipotecar sau reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică ori prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, poate solicita înscrierea în Registru a oricărui tip de aviz de ipotecă.
(ii) Debitorul obligaţiei garantate sau reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică ori prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, poate solicita doar înscrierea în Registru a avizului de ipotecă iniţial.
(iii) Constituitorul ipotecii sau reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică ori prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, poate solicita doar înscrierea în Registru a avizului de ipotecă iniţial şi a avizului de extindere a ipotecii asupra altor bunuri.
(iv) Avizul de cesiune a creanţei ipotecare ori avizul modificator prin care se înlocuieşte creditorul menţionat în avizul de ipotecă iniţial cu un alt creditor poate fi introdus în Registru, după caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau a actualului creditor ori a reprezentantului acestora, împuternicit prin procură autentică sau prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat.
(v) Avizul de cesiune a ipotecii poate fi depus la Registru, după caz, la solicitarea cedentului ipotecii sau a cesionarului ipotecii ori a reprezentantului acestora, împuternicit prin procură autentică ori prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat.
(vi) Înscrierea în Registru a avizelor de fiducie poate fi solicitată, după caz, fie de către constituitor, fie de către beneficiar, fie de către fiduciar sau administratorul provizoriu ori de către reprezentanţii acestora, împuterniciţi prin procură autentică sau prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat.
(vii) Înscrierea în Registru a avizelor specifice poate fi solicitată de oricare din părţile avizului ori de către reprezentanţii acestora, împuterniciţi prin procură autentică sau prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, în condiţiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justiţiei de aprobare a formularelor de avize de înscriere.

Pasul 3

La momentul primirii formularului completat de solicitant şi după verificarea calităţii de persoană interesată, biroul nostru procedează la înscrierea fidelă în Registru a datelor cuprinse în acesta, fără să exercite controlul de legalitate* asupra acestor date.
*Prin control de legalitate se înţelege o verificare a concordanţei dintre datele înscrise în formularul de aviz de ipotecă mobiliară completat şi cele cuprinse în contract şi totodată o verificare a valabilităţii însaşi a actului juridic.
Ca urmare a înregistrării datelor cuprinse în formular, un exemplar va fi comunicat solicitantului după efectuarea înscrierii în Registru, astfel:
(i) pe suport hârtie, semnat şi stampilat de către biroul nostru, sau,
(ii) în format electronic (.doc, .docx sau .pdf) semnat cu semnătura electronică extinsă, cu menţionarea numărului şi datei înregistrării formularului, precum şi a numărului de identificare a înregistrării.
Prin simpla parcurgere împreună a acestor 3 paşi, putem aprecia că procedura înregistrării ipotecii în Registrul National de Publicitate Mobiliara a fost îndeplinită.

Vă rugăm să reţineţi că înscrierea avizelor de ipotecă în Registru constituie o simplă activitate administrativă, iar personalul biroului nostru nu va verifica corespondenţa dintre formularul avizului de ipotecă şi faptele juridice care stau la baza acestuia sau valabilitatea acestor fapte juridice, întreaga răspundere pentru datele trecute în formular revenind persoanei care solicită efectuarea înregistrării.

Dacă în realitate nu există un contract de ipotecă ori conţinutul avizelor de ipotecă nu are acoperire în clauzele contractului de ipotecă, înscrierea respectivă nu va produce nici un efect.